»АЗ»Автобиография 
Автобиография

Неженен : положение Семейно


: данни ЛичниОтслужил : Други

   602 Suite , OpenOffice , StartOffice , Office Microsoft : пакети Офис #

 GIMP , PhotoShop , Corel , PageMaker : подготовка Предпечатна #

sqlite , Postgresql , mSQL , mySQL , Interbase , Oracle : данни Бази #

  Assembler , Bash , ASP , HTML , Perl , PHP , JavaScript , Java , Delphi , Pascal , C/C : Програмиране #

FreeBSD , Linux , 3.x/9x/2000/XP Windows : системи Операционни #

: умения Компютърни

език руски и английски на владеене добро Много

: умения Езикови


: умения Допълнителни
производството на Автоматизация : Специалност

Пловдив - електроника и електротехника по Техникум - 1993 до 1989 От

системитехника и Автоматика : Специалност

Пловдив филиал - София университет Технически - 2000 до 1995 От


: Образованиевестници на подготовка Предпечатна #

подготовка предпечатна Специалист : Длъжност

подготовка предпечатна с свързана е фирмата на Дейността

АНОНС - 1997 октомври до 1997 юни От

системи Складови #

 сайтове лични и фирмени на управление за системи Софтуерни #

сървъри интранет и интернет на поддръжка и конфигуриране , Инсталиране #

звук на пренос за системи безжични на изграждане и Проектиране #

време от периоди големи за предназначени   
, архиви музикални за системи реалновременни на изграждане и Проектиране #

системи конпютърни на Асемблиране #

безжични включително , мрежи компютърни на поддръжка и Изграждане #

специалист Софтуерен : Длъжност

мрежи компютърни на изграждане и проектиране , техника компютърна на поддръжка и сервиз асемблиране, продажба, с свързана е фирмата на Дейността

ТОП Инфо - момента до 1997 декември От

: опит ПрофесионаленТенчев Огнян

Автобиография

stretch
stretch
stretch
stretch
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice